Hizmetlerimiz

Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda, halka açık veya halka açılmakta olan şirketlerin bağımsız denetimini yapmaktadır;

* Uluslararası Denetim ve Muhasebe Prensipleri temel alınarak, şirketlerin mali tablolarını incelenmesi, yeniden düzenlenmesi ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanması.

* Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) tabi ortaklıkların, SPK tebliğleri doğrultusunda denetlenmesi ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması.

* Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Tebliğ ve Genelgelerde belirtilen, genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olarak Bankalar ve bağlı mali ortaklıklarının bağımsız denetim raporlarının hazırlanması.

* Özel amaçlı denetim raporlarının hazırlanması.

* Şirket değerlemesi

AYRICA, PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.; ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK VE 1 /10/200 TARİHLİ VE  25262 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA DENETLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE YETKİ BELGESİNE SAHİP OLUP, BU ALANDA FAALİYET GÖSTERENLERİN DENETİMİNİ YAPMAKTADIR.

Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, 3568 Sayılı Kanun ve Uygulamaları kapsamında,Gerçek ve tüzel kişilerin (şirketlerin), Dernek ve Vakıfların, bunların işletme ve teşebbüslerinin,

Danışmanlık Hizmetleri

* Mali Danışmanlık
* Vergi Mevzuatı Uygulamaları Danışmanlığı ve Planlanması
* Mali Mevzuattaki Değişikliklere ilişkin Güncel Bilgi Aktarımı
* Mali Analiz ve Raporlama Sistemleri Oluşturulması
* Yatırım Danışmanlığı.

Tasdik Hizmetleri

* Mali tablolarını (Bilanço, Gelir Tabloları ve Eki Tabloları),
* Vergi Kanunlarına göre verilmiş beyanlarını,
* Vergi Kanunlarıyla ilgili taleplerini,

İlgili mevzuat, vergi kanunları ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu açısından denetler ve tasdik eder.

Denetim Hizmetleri

* Vergi Denetimi ,
* İç Denetim,
* Mali Bildirim Denetimleri,
* Kanuni Defterlerin Hukuk ve Muhasebe İlke ve Standartlarına Uygunluk Denetimi,
* Karlılık ve Verimlilik Denetimi ve Analizi,
* İstege Bağlı Özel Amaçlı Diğer Denetimler, * Kredi Verilebilirlik ve Kredi Uygulamaları Denetimi,

Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik 3568 Sayılı Meslek Yasası Kapsamında;

* Kurumlar Vergisi Kanununa göre, şirketlerin dönem sonu Mali Tabloları ve Beyanlarını,
* Gelir Vergisi Kanuna göre gerçek kişilerin isletme ve teşebbüslerinin dönem sonu Mali Tabloları Beyanlarını,
* Katma Değer Vergisi İadesi ve Beyanlarını, Veraset ve İntikal Vergisine tabi işlemler Mali Tablolar ve Beyanlarını)
* Yatırım İndirimi İşlemlerini,
* Vergi Muafiyet ve İstisnalarını,
* Yeniden Değerleme, Değer Artış Fonlarını,İştirak kazançlarını,
* Kredi Kurumları için Kredi Verilebilirliği ve Uygulamalarını,
* RTÜK incelemelerini,
* Stok Değerlemelerini,
* Eğitim, Spor ve Sağlık Yatırımlarında elde edilen kazanç istisnalarını, Dernek ve vakıflara muafiyetle ilgili işlemlerini,
* Diğer teşvik, istisna ve muafiyetle ilgili işlemlerini denetler, yönlendirir ve tasdik eder.